Skip to content

前雷达

可精准测量物体距离、角度、速度和高度的尖端雷达传感器;
前雷达在行驶过程中,可区分停泊在隧道入口处的车辆和隧道,
而且道路上非常小的物体也可精准识别,并绕开行驶。
此外,前雷达还可通过深度学习算法,准确识别车辆、行人、自行车和物体,
从而提高驾驶员的安全性与便利性。

前雷达标题的视觉形象 前雷达标题的视觉形象

产品

成像雷达_产品形象_01
以前
下一个

重要特性

广视角&远距离探测
高分辨率探测
可适用级别3以上

规格

4D 成像雷达,远程雷达,中程雷达 规格
4D 成像雷达 远程雷达 中程雷达
无人驾驶级别 3↑ 3 2
动作频率 76 ~ 77 GHz
探测距离 300m 250m 200m
探测角度 ±60º ±10º (远程) / ±40º (近程) ±10º (远程) / ±40º (近程)
角度分解能 1.5º↓
输出信息 4D 信息
(距离、角度、速度、高度)
3D 信息
(距离、角度、速度)
3D 信息
(距离、角度、速度)
动作温度 -40 ~ +85ºC
通信界面 CAN-FD, Ethernet CAN-FD CAN-FD
功能安全 ASIL-B

영상에 대한 자막 영역

영상에 대한 자막 영역

영상에 대한 자막 영역

영상에 대한 자막 영역

영상에 대한 자막 영역

영상에 대한 자막 영역

Product certificate

ISO 45001

AUTOMOTIVE RADAR
LRR-20

No : 162473331/AA/00

Product certificate User Manual & Cert List
ESD Cert.

AUTOMOTIVE RADAR
LRR-25

No : 1177-200026

Product certificate User Manual & Cert List
ESD Cert.

AUTOMOTIVE RADAR
LRR-30

No : 1177-222356

Product certificate User Manual & Cert List
IATF 16949

AUTOMOTIVE RADAR
MRR-20

No : 1177-200088

Product certificate User Manual & Cert List
ASPICE CL2

AUTOMOTIVE RADAR
MRR-30

No : 177-200112

Product certificate User Manual & Cert List
ESD Cert.

AUTOMOTIVE RADAR
MRR-35

No : 1177-222370

Product certificate User Manual & Cert List
Previous
Next

您有什么疑问,
或对这一产品感兴趣, 请联系我们。